Nikolaus (1832-1905) [2 Seiten]

Nikolaus_1832-1905_001r.tif
1
Nikolaus_1832-1905_001v.tif
2